Gedragscodes en reglementen

Gedragcode “Fair play” T.V. Hiaten Integriteit in de tennissport
Als T.V. Hiaten in samenwerking met de KNLTB staan wij voor het vergroten van de betekenis van tennis in Nederland door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van tennis als sporten voor iedereen van jong tot oud en ongeacht het spelniveau. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de tennissport.

De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennis- en padelsport hoog in het vaandel staan. Iedereen - van pure recreant tot topspeler, leraar, coach, trainer, scheidsrechter, supporter, ouder of bestuurder/vrijwilliger - behoort zich integer te gedragen. Om een gemeenschappelijk kader voor integriteit te scheppen, biedt de KNLTB al sinds 2015 handvatten: de Algemene Gedragscode ‘Fair Play’ en gedragscodes voor specifieke doelgroepen. De Algemene Gedragscode is van toepassing op alle KNLTB leden, maar in beginsel ook op niet-KNLTB leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de tennis- en padelsport. Om ook niet-KNLTB leden aan te kunnen spreken op ongewenst of niet integer gedrag, is er een informatiebordje Fair Play voor verenigingen dat zij kunnen ophangen op het park, zodat duidelijk is dat ook niet-KNLTB leden gebonden zijn aan ‘Fair Play’.

Neem je verantwoordelijkheid en spreek mensen aan op niet-integer gedrag! Onze gedragscode zijn zeker niet vrijblijvend en zijn bindend voor de betrokkenen. Op overtredingen van gedragscodes is het KNLTB-tuchtrecht of het tuchtrecht van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) van toepassing.

Wij verwachten dat eenieder die een overtreding van een gedragscode constateert, zijn/haar sociale verantwoordelijkheid neemt om dit te melden bij het bestuur [email protected] van de vereniging en/of bij het KNLTB Meldpunt (via [email protected], of het anonieme meldsysteem) en/of bij het ISR meldpunt (in geval van doping of seksuele intimidatie). Voor het bestuur van een vereniging geldt een meldplicht richting de KNLTB wat betreft ernstige misdragingen (zoals doping, matchfixing, seksuele intimidatie, fysiek geweld of andere misdrijven). Een dergelijke meldplicht geldt ook voor begeleiders in geval van seksuele intimidatie. Melding van een overtreding kan door eenieder gedaan worden.

Neem contact op met een vertrouwenspersoon Marlies Wolberink [email protected] als je behoefte hebt aan een luisterend oor. Je kunt geen melding doen bij de vertrouwenspersoon, hij of zij is er om met jou te praten en jou steun en advies te geven.

Samen zijn we verantwoordelijk voor een integere tennissport in Nederland en de integriteit van onze KNLTB-gemeenschap! Gedragscode op en rond de tennis- en padelbaan

TROTS OP JE SPORT
1. Straal trots uit op onze tennissport, de tennisvereniging Hiaten en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die de naam van de tennissport, T.V. Hiaten en de KNLTB kan schaden.
2. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB  en T.V. Hiaten als maatschappelijk belangrijke gemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving.
3. Iedereen spant zich in om een veilig sportklimaat te scheppen en te waarborgen. Een veilig sportklimaat is dan ook een individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Met elkaar wordt een omgeving geschept en behouden waarin een veilig sportklimaat gewaarborgd wordt en ook zo wordt ervaren. Iedereen draagt hieraan actief bij.

EERLIJK EN PROFESSIONEEL
4. Iedereen kent de (spel)regels en de geldende reglementen, en handelt naar letter en geest van die regels. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag en taalgebruik niet getolereerd Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn kant van de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan.

5. Doe je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben.

RESPECT
6. Iedereen gedraagt zich respectvol; zoals hij zelf door ieder ander zou willen worden behandeld. Er is geen ruimte voor discriminatie op basis van afkomst, seksualiteit, religie, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of in welke andere vorm dan ook. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
7. Iedereen kent en erkent de basisbehoeften van anderen en zichzelf: het recht op privacy, veiligheid, het behoud van menselijke waardigheid en lichamelijke integriteit. Iedereen staat open voor wanneer iemand anders zijn behoeften formuleert.
8. Iedereen houdt rekening met kwetsbare mensen en groepen.
9. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. Pest niet.
10. Raak niemand tegen zijn/haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.
11. Bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, of kwetsende manier is onacceptabel.
12. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens. Ga zorgvuldig om met informatie, zeker wanneer die potentieel gevoelige zaken betreft en mensen kan beschadigen.
13. Ga netjes om met je omgeving en je materiaal. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.
14. Iedereen behandelt ieder ander als gelijkwaardig. Verschil in hiërarchische positie en macht wordt onderkend en niet misbruikt.

VOORBEELDFUNCTIE
15. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.
16. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Iedereen spant zich ervoor in om tijdig duidelijke afspraken te maken en houdt zich aan deze afspraken. Luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van iedere vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtspositie.

INTEGRITEIT
17. Zorg ervoor dat je binnen je vereniging/organisatie en in KNLTB verband het onderwerp integriteit bespreekbaar maakt en houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het. Stimuleer anderen dat ook te doen.
18. Iedereen gedraagt zich eerlijk en betrouwbaar

SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE
19. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode de juiste invulling te geven. Uitgangspunt is dat iedereen iemand aanspreekt wanneer hij constateert dat er sprake kan zijn van een onveilige of mogelijk grensoverschrijdende situatie. Signalen worden door personen die daarvan kennisnemen aan de orde gesteld bij diegene(n) die verantwoordelijk is (zijn) voor aanpak en oplossingen, schendingen van de gedragscodes worden gemeld.
20. Wat niet is toegestaan qua handelen en/of nalaten volgens de wet is dat uiteraard ook niet binnen de tennis- en padelsport. Dit geldt niet indien er sprake is van een specifieke speluitzondering binnen de sport. In de gevallen waarin deze gedragscode niet (direct) voorziet, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de betrokkene om in de geest hiervan te handelen.

Waar in deze Gedragscode gesproken wordt over hij/zijn kan daarmee ook zij/haar/hen worden bedoeld. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 761 0946

Sportpark Schildman

Reeweg 75F
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

KVK-nummer

40321294